r02
ชอบโค้ชนิดาค่ะ เพราะเป็นโค้ชที่มีจิตวิญญาณของการให้แบบทั้งหมดที่มี และเป็นโค้ชที่มี passion ในสิ่งที่สอนและโค้ชจริงๆ ซึ่งพลังงานเหล่านั้นสามารส่งต่อมาถึงเราให้เรารูสึก สนุก ในการเรียนกับคนเก่งและรู้ลึกรู้จริงค่ะ
Benjamas Jailuk